THERE  WERE  12  DISCIPLES.mp3 THERE WERE 12 DISCIPLES.mp3
Size : 1262.572 Kb
Type : mp3 There Were Twelve Disciples


There were twelve disciples
Jesus called to help Him
Simon Peter, Andrew,
James and brother John
Philip, Thomas, Matthew
James the son of Alpheaus
Simon, Thaddaeus, Judas
And Bartholomew


He has called us too
He has called us too
We are his disciples
I am one and you
He has called us too
He has called us too
We are His disciples
We His work must do.